privacy policy

Privacy Policy

Privacy Policy

Tectum Group NV
3600 Genk, Troisdorflaan 6
Ondernemingsnummer: 0406.884.811
Hierna: "Tectum Group", "wij", of "ons"

Jullie vertrouwen in Tectum Group dragen we zeer hoog in het vaandel. Uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons. Huidige privacy verklaring (hierna genoemd “Privacy Verklaring”) is onder meer van toepassing op:
(i)              onze website https://www.tectumgroup.be (hierna genoemd de “Website”) en;
(ii)             alle andere (commerciële) relaties tussen Tectum Group en haar klanten, prospecten en business partners.

Deze Privacy Verklaring bevat onder meer informatie over de persoonsgegevens die TECTUM GROUP verzamelt, alsook over de wijze waarop TECTUM GROUP deze persoonsgegevens gebruikt en verwerkt.

TECTUM GROUP wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met de “Privacy Wetgeving”, te weten;
(i)              de Belgische Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens;
(ii)             de EU Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG en;
(iii)           andere toepasselijke bijzondere wetsbepalingen inzake gegevensbescherming.

Het bezoeken van de Website, het aanvragen van een offerte, het invullen van het contactformulier,  het aankopen van enige producten en/of diensten van TECTUM GROUP, of enige communicatie met TECTUM GROUP impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de Privacy Verklaring en aldus van de manier waarop TECTUM GROUP uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en verwerkt.

Gelieve deze Privacy Verklaring te lezen in samenhang met de versiegeschiedenis van de privacy policy, legal disclaimer, algemene voorwaarden en cookie policy van TECTUM GROUP.

I. Wie verwerkt uw gegevens?

De verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben en zoals die op deze Website worden verzameld is de besloten vennootschap “TECTUM GROUP”, met zetel te 3600Genk, Troisdorflaan 6, met KBO-nummer 0406.884.811. De contactgegevens van TECTUMGROUP  zijn opgenomen onder Titel X.

II. De verwerkingsactiviteiten van TECTUM GROUP (welke soorten, voor welke doeleinden, op basis van welke rechtsgronden en gedurende welke termijn verzamelt en verwerkt TECTUM GROUP persoonsgegevens? Worden deze doorgegeven aan derde landen?)

A. Algemeen

Het verstrekken van bepaalde persoonsgegevens is (soms) een voorwaarde om te kunnen genieten van bepaalde diensten (bijv. om toegang te krijgen tot bepaalde delen van de Website, om in te schrijven op nieuwsbrieven, om deel te nemen aan bepaalde activiteiten en events, om bepaalde goederen en/of diensten te kunnen ontvangen door middel van levering). Hierbij wordt aangegeven welke gegevens verplicht in te vullen zijnen welke optioneel zijn.

In het geval dat het gerechtvaardigd belang van TECTUM GROUP de rechtsgrond voor verwerking is zoals aangegeven in onderstaande tabellen, zal TECTUM GROUP altijd:
(i)     de noodzaak van de verwerkingsactiviteit beoordelen in relatie tot het doel van de verwerking (evenredigheidstoets); en
(ii)    beoordelen of u, de betrokkene, redelijkerwijs kon verwachten dat de specifieke verwerking zou plaatsvinden, zodat wij de mogelijke gevolgen van de verwerkingsactiviteit voor uw fundamentele rechten en vrijheden kunnen inschatten.

TECTUM GROUP streeft er dan ook altijd naar om de impact op uw fundamentele rechten en vrijheden zo veel mogelijk te beperken.Wij kunnen u garanderen dat wij uw persoonsgegevens alleen op basis van een gerechtvaardigd belang zullen verwerken wanneer wij er absoluut zeker van zijn dat er een evenwicht kan worden gevonden tussen uw rechten en vrijheden en onze belangen. Indien geen evenwicht kan worden gegarandeerd, zal TECTUM GROUP:
(i)     uw persoonsgegevens in die specifieke situatie (voor dat specifieke doel) niet langer verwerken; of
(ii) een beroep doen op een andere rechtsgrond voorde verwerking van uw persoonsgegevens (bijv. toestemming).

B. Verwerkingsactiviteiten

Wijze van verzameling Persoonsgegevens Doeleinden Rechtsgrond Bewaartermijn
Versturen Nieuwsbrief emailadres Informatie verstrekken over (nieuwe) producten en/of diensten van TECTUM GROUP. Gerechtvaardigd belang voor actieve klanten;
Expliciete toestemming voor niet- klanten
Zolang als de klant/ontvanger zich niet heeft uitgeschreven op de nieuwsbrief
Invullen contactformulier naam, voornaam, emailadres, telefoon/gsm-nummer, bedrijfsnaam, functie, overige vrijwillig verstrekte persoonsgegevens Beantwoorden vragen Expliciete toestemming
Cookies op de website (*) IP-adres Surfervaring optimaliseren en personaliseren Expliciete toestemming (toestemming kan op elk moment worden ingetrokken voor niet-essentiele cookies) Afhankelijk van type cookie. Sessie cookies worden onmiddellijk gewist na de browsersessie, andere cookies worden steeds gedurende een bepaalde, proportionele termijn geplaatst.

(*) voor meer informatie omtrent het gebruik van cookies verwijzen we naar de cookie policy beschikbaar op onze website

TECTUM GROUP verzamelt tevens automatisch anonieme informatie betreffende het gebruik dat u maakt van de Website. Zo zal TECTUM GROUP, bijvoorbeeld, automatisch loggen welke onderdelen u bezoekt van de Website, van welke webbrowser u gebruik maakt, welke website u bezocht wanneer u toegang kreeg tot de Website. Wij kunnen u niet identificeren op grond van deze gegevens, maar het laat TECTUM GROUP toe om statistieken op te maken betreffende het gebruik van de Website.

III. Met wie worden onze persoonsgegevens gedeeld?

TECTUM GROUP zal uw persoonsgegevens niet openbaar maken aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is in  het kader van de uitvoering van de overeenkomst ende optimalisering daarvan. In dit kader zullen uw persoonsgegevens mogelijk openbaar gemaakt worden aan payment providers, softwareleveranciers, cloud partner, transport partners, externe IT-consultants, externe marketing-consultants en de met TECTUM GROUP verbondenvennootschappen in de zin van artikel 1:20 van het wetboek van vennootschappenen verenigingen.

Indien het noodzakelijk is dat TECTUM GROUP in dit kader uw persoonsgegevens openbaar maakt aan derden, is de betreffende derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van dezePrivacy Verklaring en de dataverwerkings- ofoverdrachtsovereenkomst die desgevallend met deze partij zal worden afgesloten.

Onverminderd voorgaande, is het evenwel mogelijk dat TECTUM GROUP uw persoonsgegevens openbaarmaakt:
- Aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer TECTUM GROUP hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaringen verdediging van de rechten van TECTUMGROUP.
- Wanneer TECTUM GROUP of nagenoeg al haar activa wordt overgenomen door een derde partij, in welk geval uw persoonsgegevens die TECTUM GROUP heeft verzameld, één van de overgedragen activa zal zijn.

Behoudens in de gevallen als vermeld in dit artikel en in zoverrenoodzakelijk voor het bereiken van de doeleinden zoals opgesomd in deze privacypolicy,  zal TECTUM GROUP uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij (i) hiervoor uw toestemming heeft bekomen en (ii) met de betreffende derde partij een dataverwerkings-/dataoverdrachtsovereenkomst heeft afgesloten, die de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conforme behandeling van uw persoonsgegevens.

IV. Grensoverschrijdende verwerking persoonsgegevens

Elke overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER) aan een bestemmeling die zijn woonplaats of zetel heeft in een land dat niet valt onder een adequaatheidsbesluit uitgevaardigd door de Europese Commissie, zal worden beheerst doorbepalingen van een data - overdrachtsovereenkomst, die ofwel;
(i)             De standaard contractuele clausules zoals bepaald in de ‘Beslissing van de EuropeseCommissie van 5 februari 2010 (Decision 2010/87/EC)’ zal bevatten; en/of
(ii)            Bindende bedrijfsvoorschriften bevatten. Zoals het geval is in geval gebruik wordt gemaakt van de standaard contractuele clausules, dient de ontvanger van persoonsgegevens/verwerker van TECTUM GROUP in het derde land, TECTUMGROUP te garanderen dat een adequaat niveau van naleving van de privacy in het land van de derde partij is gewaarborgd; en/of
(iii)          Passende waarborgen bieden door enig ander mechanisme op grond van de Privacy Wetgeving of enige andere regelgeving betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

V. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is
(i) door de wet of
(ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart TECTUM GROUP uw persoonsgegevens slechts gedurende de periode die noodzakelijk is voor het behalen en het vervullen van de doelen, zoals beschreven in de tabellen in dezePrivacy Verklaring onder ‘II. De verwerkingsactiviteiten van TECTUM GROUP’.

VI. Wat zijn uw privacy rechten?Recht op inzage van uw persoonsgegevens:                  
Het individu heeft steeds recht op toegang tot en inzage van de persoonsgegeven die door de onderneming worden verwerkt. Indien hij hierom verzoekt, zal de onderneming eenkopie van deze persoonsgegevens verstrekken;

Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens:
Het individu heeft altijd het recht om foutieve, onvolledige, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of recht te zetten;

Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’):              
TECTUM GROUP wijst u erin dit kader wel op dat bepaalde diensten niet meer toegankelijk zullen zijn of verstrekt kunnen worden, indien u bepaalde noodzakelijke persoonsgegevens schrapt of laat schrappen;

Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens:                
Het individu heeft het recht op beperking van gegevensverwerking indien:

Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens:
Het individu heeft het recht om de persoonsgegevens die door de onderneming zijn verwerkt te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en digitale vorm, zodat hij deze kan opslaan voor persoonlijk (her)gebruik, of om deze persoonsgegevens rechtstreeks door te sturen naar een andere gegevensverwerkingsverantwoordelijke. Dit recht geldt voor zover dit technisch mogelijk is voor de verwerkingsverantwoordelijke.

Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens