Algemene voorwaarden

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn op de overeenkomsten door ons aangegeaan, enkel en bij de uitsluiting van elke anderee, de voorwaarden van toepassing die hieronder zijn vermeld

I. Geldigheidsduur van de offertes

Onze offertes zijn geldig gedurende 7 kalenderdagen. Wij zijn enkel gehouden door onze offertes indien de aanvaarding door de klant ons binnen deze termijn bereikt. Elk verschil tussen de plannen en documenten in het bezit van onze firma, die gediend hebben voor het opstellen van de offerte, en plan aanpassingen cq. – wijzigingen die plaatsvinden nadat de offerte reeds door onze firma aan de klant werd overgemaakt, zal aanleiding geven tot een prijsaanpassing en -verrekening.

II. Betaling

De prijs van de overeengekomen werken wordt gefactureerd in maandelijkse schijven, naarmate de werken vorderen, met een eerste schijf ter waarde van 30 % van de prijs, tenzij anders overeengekomen. De btw, andere heffingen en lasten, en hun wijzigingen, zijn steeds ten laste van de klant.De facturen zijn contant betaalbaar, dit wil zeggen binnen de 30 kalenderdagen zonder inhouding van bedragen, tenzij anders vermeld. De controle- en verificatietermijn van de vorderings staten maakt integraal deel uit van de betalingstermijn van 30 kalenderdagen. Bij gebrek aan effectieve betaling zijn vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd aan de rentevoet conform de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties, alsook een forfaitaire schadevergoeding van 10 % op het totaalbedrag van de overeenkomst, met eenminimum van 125 €.  Indien de klant de betalingstermijn niet naleeft en/of inhoudingen doet die niet in verhouding staan tot de werkelijk uitgevoerde of nog uit te voeren werken, behoudt onze firma zich het  opschortingsrecht  (ENAC) en de mogelijkheid de werkzaamheden te schorsen. Onze facturen worden gecedeerd aan en kunnen enkel bevrijdend betaald worden aan BNP Paribas Fortis Factor nv, Steenweg op Tielen51, B-2300 Turnhout. Klachten dienen binnen 5 dagen gemeld te worden op bovenstaand adres.

III. Prijsherziening

Elke wijziging van de lonen, de sociale lasten, de prijzen van de materialen of van hun transport leidt tot een prijsherziening die toegepast wordt op de betrokken facturering van de uitgevoerde werken volgens de herzieningsformule:  p = P x(0,40 x s/S + 0,40 x i/I + 0,20)

IV. Borgstellingen

Een borgstelling zal enkel verleend worden voor werken die vallen onder de wettelijke verplichting tot het stellen van een waarborg, tenzij anders overeengekomen. Voor werken onder de 10.000  € worden er geen borgstellingen verleend. Borgstellingen worden enkel verleend via de borgstellingskassen waarbij  onze firma is aangesloten. Inhoudingen op onze facturen worden niet toegestaan.

V. Verzekering

Onze firma heeft bij de verzekeringsmaatschappij De Federale verzekering een polis BurgerlijkeAansprakelijkheid (BA) en een polis Alle Bouwplaats Risico’s (ABR)onderschreven. Indien de klant of de bouwheer beschikt over een eigen ABR-polis zal hij ons hiervan op de hoogte stellen. In voorkomend geval zal bij gebeurlijke schade de ABR-verzekeraar van de klant of bouwheer tussenkomst verlenen. De verplichtingen die voortvloeien uit artikel 544 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet overdraagbaar op onze firma. Onze firma heeft een overeenkomst met kredietverzekeringsmaatschappij Atradius. De overeengekomen werken kunnen we enkel aanvatten indien deze kredietverzekeringsmaatschappij voldoende kredietheeft gegeven voor het voorziene bedrag van de overeenkomst.

VI. Overdracht en risico's

De door de artikelen 1788 en 1789 van hetBurgerlijk Wetboek beoogde overdracht van risico's vindt plaats naarmate de uitvoering van de werken of de levering van de materialen, goederen of installaties vordert.

VII. Imprevisie

Alle omstandigheden die bij het indienen van de prijsopgave redelijkerwijze onvoorzienbaar waren en onvermijdbaar zijn, en die de uitvoering van de overeenkomst financieel of anderszins zwaarder of moeilijker zouden maken dan normaal voorzien is, zullen worden beschouwd als gevallen van imprevisie. Zij geven de onderaannemer het recht om de herziening of ontbinding van het contract te verzoeken. Wanneer deze omstandigheden eenonderbreking van de werken tot gevolg hebben, wordt de uitvoeringstermijn van rechtswege geschorst voor de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijd die nodig is om de werf weer op te starten. Deze imprevisie situatie is sowieso van toepassing bij een buitengewone prijsstijging van materialen (minstens 5 %prijsstijging). Desgevallend heeft de onderaannemer het recht om de materiaalprijs aan te passen dan wel de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen.

VIII. Eigendomsvoorbehoud

Zelfs na hun incorporatie blijvende materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst onze eigendom en is de klant er slechts de houder van totdat de prijs volledig is betaald. Onze firma mag zonder toestemming van de klant de materialen weer losmaken en terugnemen.
Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de klant al zijn schulden aan onze firma gedelgd heeft. In het geval van faling van de klant behoudt onze firma zich het recht van revendicatie.

IX. Klachten en betwistingen

Klachten over leveringen en uitgevoerde werken dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen de drie dagen na ontvangst der goederen of beëindiging der werken. Betwistingen over facturatie dienen te geschieden per aangetekend schrijven binnen de acht dagen na de factuurdatum. Na achtdagen worden onze rekeningen als aangenomen beschouwd voor hun bedrag en inhoud.

X. Verbreking

Indien de klant geheel of gedeeltelijk afziet van de overeengekomen werken, dan is deze conform artikel 1794 van hetBurgerlijk Wetboek gehouden onze firma schadeloos te stellen voor al onze uitgaven, al onze arbeid, en alles wat wij bij die werken hadden kunnen winnen, hetgeen forfaitair wordt begroot op 20% van de niet uitgevoerde werken, onverminderd ons recht om onze werkelijke schade aan te tonen indien deze hoger zou liggen.Onze firma behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement of kennelijk  onvermogen van de klant.

XI. Verwerking van persoonsgegevens (GDPR)

Wij verzamelen en verwerken de persoonsgegevens die wij van u ontvangen met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. De verwerkingsverantwoordelijke is Tectum Group. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoonsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan ons heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons en onze medewerkers zou ontvangen.
De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en overzijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar. Voor meer informatie, zie onze Privacy Policy, zoals  terug te vinden op onze website www.tectumgroup.be  

XII. Geschillen

De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Bij geschil over de geldigheid, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst zijn enkel de rechtbanken van de woonplaats/zetel  van de aannemer of is de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Limburg bevoegd.

XIII. Bijzondere verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden

De bijzondere en verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden maken integraal deel uit van de algemene verkoopvoorwaarden. Bij ontstentenis kunnen deze op eenvoudige vraag bekomen worden.