Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Tectum Group nv, met zetel te 3600 Genk, Vaartstraat 7 en met ondernemingsnummer 0406.884.8111.

Tectum Group nv maakt enkel gebruik van cookies met een laag risico voor de betrokken gebruiker, waarvoor volgens de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 geen toestemming van de gebruiker vereist is.

Persoonsgegevens die de gebruiker meedeelt bij vragen om informatie en/of advies of voor enige communicatie van welke aard dan ook opzichtens Tectum Group nv, verwerkt Tectum Group nv slechts om aan de vraag van de gebruiker te kunnen voldoen.

De persoonsgegevens van een gebruiker worden in geen geval verwerkt voor commerciƫle doeleinden of overgemaakt aan derden.

Indien de gebruiker bepaalde, onontbeerlijke gegevens weigert mee te delen, dan behoudt Tectum Group nv zich het recht voor het verzoek van de gebruiker niet af te handelen.

Iedere gebruiker kan zijn persoonlijke gegevens inkijken, ze laten verbeteren of, indien daar goede redenen voor bestaan, ze laten verwijderen. De gebruiker stuurt hiertoe een brief met een kopie van zijn of haar identiteitskaart naar het hogervermelde adres, of stuurt een e-mail met een scan van zijn of haar identiteitskaart naar: *.

De gebruiker kan aanvullende inlichtingen omtrent de verwerking van persoonsgegevens verkrijgen bij het openbaar register bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer www.privacycommission.be